آشکارسازی دقیق مولکول‌های سرطان با استفاده از نانوسیم‌ها

محققان معتقدند سیستم‌های جدید آشکارسازی که از نانوسیم‌ها و میکروسیالات استفاده می‌کنند یک جهش کوانتومی در آشکارسازی مولکول‌ها و ژن‌های مرتبط با سرطان ایجاد می‌کنند. برای ساخت قطعات میکروسیالاتی آشکارسازهای نانوسیمی مشکلاتی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد.

محققان معتقدند سیستم‌های جدید آشکارسازی که از نانوسیم‌ها و میکروسیالات استفاده می‌کنند یک جهش کوانتومی در آشکارسازی سلول‌‌ها و ژن‌های مرتبط با سرطان ایجاد می‌کنند. مرکز Nanosystem Biology Cancer روشی برای ساخت نانوسیم‌های پلیمری رسانا در مدارات میکروسیالی توسعه داده‌اند.
محققان از میکروالکترودهای استاندارد، نانوسیم‌هایی به منظور انجام واکنش‌های الکتروشیمیایی درون کانال‌های قطعات میکروسیالاتی، ساخته‌اند. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا با وارد کردن مولکول‌های اولیه یا مونومرها درون کانال‌های قطعات میکروسیالاتی و اتصال مونومرها به همدیگر با انجام یک واکنش الکتروشیمیایی، نانوسیم‌های پلیمری رسانا ایجاد نمایند. با این فرآیند دو نوع مختلف نانوسیم‌ پلی‌آنیلین و پلی‌پیرول تولید می‌شود. این واکنش‌های شیمیایی در ۴۰ دقیقه کامل می‌شوند.
این نانوسیم‌هامی‌توانند با اتصال به گیرنده‌های سیگنال به عنوان شناساگرهای آنی عمل کنند. الکترودهایی که اخیراً در ساخت نانوسیم‌ها به کار رفته یک مدار الکتریکی ایجاد نموده که نانوسیم‌ها را به ثبت کننده‌های سیگنال الکتریکی متصل می‌نمایند.
این محققان نشان دادند این الکترودها حساسیت بالایی به تغییرات pH و تغییرات غلظت آمونیوم دارند و قادرند محدوده وسیعی از مولکول‌های زیستی را شناسایی کنند.
این محققان نتایج کار خود را در Chemical Communications. به چاپ رسانده‌اند.