سنتز زیست‌رآکتورهای نانومقیاس هوشمند در دارورسانی

محققان دانشگاه باسل (Basel) به منظور ساخت یک سیستم دارورسانی نانومقیاس هوشمند با عملکرد چندگانه یک نانوحامل حاوی دارو ساختند که سلول‌های خاصی را هدف گرفته و هنگام دریافت یک سیگنال فیزیولوژیکی خاص محموله خود را رها می‌کند. این نانوحامل‌های هوشمند را می‌توان به عنوان یک مدل برای ساخت ابزار حامل داروی ضدسرطان استفاده نمود که تومورها را هدف گرفته و محتویاتش را با دریافت یک سیگنال بیوشیمیایی خاص از تومور رها می‌کنند.

محققان دانشگاه باسل (Basel) به منظور ساخت یک سیستم دارورسانی نانومقیاس هوشمند با عملکرد چندگانه یک نانوحامل حاوی دارو ساختند که سلول‌های خاصی را هدف گرفته و هنگام دریافت یک سیگنال فیزیولوژیکی خاص محموله خود را رها می‌کند. این نانوحامل‌های هوشمند را می‌توان به عنوان یک مدل برای ساخت ابزار حامل داروی ضدسرطان استفاده نمود که تومورها را هدف گرفته و محتویاتش را با دریافت یک سیگنال بیوشیمیایی خاص از تومور رها می‌کنند.
یک گروه از محققین به رهبری Patrick Hunziker، نانوذرات پلیمری توسعه داده‌اند که یک گیرنده زیستی در پوسته بیرونی آن و یک اثرگذار زیستی درون سلول آن قرار گرفته است. این گیرنده و اثرگذار هر دو وسیله‌ای جهت آشکارسازی یک سیگنال بیوشیمیایی خاص فراهم می‌کنند که روی نانوحامل و محتویات آن اثر می‌گذارد. این اثر می‌تواند شامل رهاسازی دارو یا ایجاد سیگنال تشخیص بیماری باشد..
محققان از یک پروتئین با منافذ میکروبی جهت انتقال مولکول‌های غیرفلوئورسانت خاص به درون نانوحامل استفاده کرده‌اند. این مولکول به عنوان زیرلایه‌ای جهت بارگذاری آنزیم در درون نانوحامل عمل می‌کند بدین وسیله یک مولکول فلوئورسانتی تولید می‌شود که با میکروسکوپ فلوروسانت قابل رؤیت است.
محققان ظهور سیگنال فلوئورسانت را مدرکی برای اثبات عملکرد نانوحامل‌های هوشمند طبق طراحی‌های انجام شده می‌دانند. آنها متذکر شدند، این آنزیم انتخابی باید بتواند داروی غیرفعال را فقط جهت رهاسازی درون سلول مریض فعال نماید.
جزئیات این کار در مقاله‌ای با عنوان:
Toward intelligent nanosize bioreactors: a pH-switchable, channel-equipped, functional polymer nanocontainer
در مجله Nano Letters چاپ شده است.