معرفی کتاب هفته: سیم‌های اتمی و مولکولی

این کتاب روش‌های متعدد ساخت دسته جدیدی از مواد نانومقیاس مانند سیم‌های اتم‌های فلزی، نقایص خطی اتمی و الیگومرهای مزدوج، شامل خودآرایی اتم‌های فلزی روی یک سطح تحت خلأ بالا (UHV) و اصلاح موضعی سطح با استفاده از پالس‌های ولتاژ را توصیف می‌کند. این مواد جهت اتصال مولکول‌های منفرد یا سنتز سیم های با قطر اتمی بین دو الکترود به کار می‌روند.

این کتاب روش‌های متعدد ساخت دسته جدیدی از مواد
نانومقیاس مانند سیم‌های اتم‌های فلزی، نقایص خطی اتمی و الیگومرهای مزدوج،
شامل خودآرایی اتم‌های فلزی روی یک سطح تحت خلأ بالا (UHV) و اصلاح موضعی
سطح با استفاده از پالس‌های ولتاژ را توصیف می‌کند. این م