ریسیدن DNA درون پلیمرها

محققان دانشگاه کرنل آمریکا موفق شدند با فرآیند الکتروریسندگی، تک مولکول‌های DNA را درون نانوالیاف‌ پلیمری کپسوله کنند. این مولکول‌های DNA تقریباً تا طول کامل‌شان کشیده شدند.

محققان دانشگاه کرنل آمریکا موفق شدند با فرآیند الکتروریسندگی، تک مولکول‌های DNA را درون نانوالیاف‌ پلیمری کپسوله کنند. این مولکول‌های DNA تقریباً تا طول کامل‌شان کشیده شدند.
Leon Bellan از دانشگاه کرنل گفت: “بیشتر روش‌ها برای مطالعه ژنومی نیازمند مولکول‌های DNA کشیده شده هستند تا توالی پیوند ویژه مولکول‌های کاوشگر مشخص گردد. این روش ارزان و ساده برای به دست آوردن مولکول‌های کشیده شده مجزا، به همان شکلی که در شرایط دیگر وجود دارند، می‌باشد.”
Bellan و همکارانش مولکول‌های DNA را با ویروسی ضدباکتری به صورت فلوئورسانس برچسب‌زنی کردند و آنها را درون نانوالیاف‌ اکسید پلی‌اتیلن قرار دادند. این فرآیند، ولتاژ بالایی را در نوک هدایت کننده دارای پوششی از محلول مواد دلخواه، بکار می‌برد. به محض این که ولتاژ به آستانه رسید، محلول از نوک نازک و به سمت بستر جهش می‌کند. تبخیر حلال، زمانی که محلول پلیمر به سمت بستر جهش می‌کند باعث ایجاد نانوالیاف‌ پلیمری جامد می‌شود.
در این مطالعه، این تیم تحقیقاتی روش الکتروریسندگی روبش شده را به کار بردند، آنها از یک بستر پوشیده شده از شیشه استفاده کردند تا نانوالیاف به هم نپیچند. نتیجه کار نانوالیافی با قطر ۱۰۰- ۳۵۰ نانومتر بود.
Bellan می‌گوید: به دلیل سادگی، ارزانی و زیست‌گاری از روش الکتروریسندگی استفاده کردیم. علاقه و میل زیادی به استفاده از نانوالیاف الکتروریسیده شده با این روش در کاربردهای زیستی وجود دارد.
بررسی نانوالیاف دارای ‌DNA برچسب‌دار، با میکروسکوپ فلوئورسانس، آنها را به شکل خطوط فلوئورسانت مجزای ایزوله، نشان می‌دهد.
در حال حاضر،‌ محققان در تلاشند، این روش را همراه با روش برچسب‌‌زنی ژنومی، در تحلیل زیست‌مولکولی مورد استفاده قرار دهند. Bellan می‌گوید: “ما امیدواریم بتوانیم با استفاده از مولکول‌های شناساگر فلوئورسانت در دیگر سیستم‌های پلیمری، فرایند الکتروریسندگی را مورد بررسی قرار دهیم”
این محققان گزارش کار خود را در Nano letter به چاپ رساندند.