چتر همیشه خشک شرکت NanoNuno

شرکت NanoNuno، از فناوری نانو جهت تولید چترهای همیشه خشک استفاده می‌کند. بنابر این با آویزان نمودن آن لباس‌های غیرنانویی خیس نمی‌شود. حتی بعد از یک باران سنگین تنها یک تکان چتر، آن را تمیز و خشک می‌کند. چنانچه این چتر از پارچه رنگ روشن ساخته شود برای سال‌ها تمیز باقی می‌ماند. این نوآوری مبتنی بر فناوری‌نانو، تقلیدی از پدیده طبیعی خشک شدن برگ نیلوفر آبی است.

شرکت NanoNuno ، از فناوری‌نانو برای تولید چترهای همیشه خشک استفاده می‌کند. با وجود این چتر لباس‌های غیرنانویی خیس نمی‌شود و چتر حتی بعد از یک باران سنگین تنها با یک تکان تمیز و خشک می‌شود. این چتر چنانچه از پارچه رنگ روشن ساخته شود برای سال‌ها تمیز باقی می‌ماند. این نوآوری مبتنی بر فناوری‌نانو، تقلیدی است از پدیده طبیعی خشک شدن برگ نیلوفر آبی؛
نانوساختارهای میکروسکوبی در طبیعت، با ایجاد اثری جالب، رطوبت و کثیفی برگ‌های نیلوفر آبی را از بین می‌برند. این امر که ناشی از زبری های بسیار کوچک در سطح برگ‌هاست، مانع از چسبیدن مواد به آنها می‌شود.
طراحی چتر شرکت NanoNuno مبتنی بر همین اصل طبیعی است، در نتیجه از نفوذ رطوبت در پارچه جلوگیری کرده، چتر همیشه خشک باقی می‌ماند.