معرفی کتاب هفته: آشکارسازهای مادون قرمز مبتنی بر چاه‌های کوانتومی

فیزیک فیلم‌های نازک یکی از طویل‌ترین سری‌ها در علوم فیلم نازک از سال ۱۹۶۳ تاکنون و شامل ۲۰ جلد می‌باشد که حاوی مطالعات کیفی خواص مواد و سیستم‌های لایه نازک مختلف می‌باشند. جهت انعکاس توسعه علوم روز و پوشش تمام جنبه‌های نوین فیلم‌های نازک جلد بیستم این سری به بیان مبانی فیزیک فیلم‌های نازک و توصیف مهم‌ترین جنبه‌های فیلم‌های نازک آلی و معدنی در هر دو زمینه تئوری و جنبه‌های فناوری می‌پردازد.

فیزیک فیلم‌های نازک یکی از طویل‌ترین سری‌ها در علوم فیلم نازک از سال
۱۹۶۳ تاکنون و شامل ۲۰ جلد می‌باشد که حاوی مطالعات کیفی خواص مواد و سیستم‌