کمبود اطلاعات علمی در زمینه خطرات نانوذرات

در سپتامبر ۲۰۰۵، کمیته اروپایی SCENIIHR از کمبود اطلاعات لازم برای تدوین قوانین دقیق برای ارزیابی خطرات نانوذرات خبر داد.