معرفی کتاب هفته: شیمی سطح و کلوئید از منظر کاربردی

این کتاب، مقدمه وسیعی از شیمی کاربردی سطح و کلوئید ارائه کرده و با بحث در مورد وسایل و امکانات کاربردی رایج و معتبر و کاربرد این زمینه در محدوده وسیعی از صنایع، نیاز دانشجویان و محققان را برآورده می‌کند.

این کتاب، مقدمه وسیعی از شیمی کاربردی سطح و کلوئید
ارائه کرده و با بحث در مورد وسایل و امکانات کاربردی رایج و معتبر و
کاربرد این زمینه در محدوده وسیعی از صنایع، نیاز دانشجو