معرفی کتاب هفته: اطلس فولرین‌ها

کتاب اطلس فولرین‌ها نخستین مقدمه جامع در مورد یکی از موضوعات مورد توجه شیمی‌دان‌ها و فیزیک‌دانان به حساب می‌آید. مطالب این مرجع تمام روش‌های تولید فولرین‌های چند وجهی، طبقه‌بندی کلاسیک الکترونیک و الگوی طیف‌سنجی ایزومرهای فولرینی، ایزومر کردن از طریق بازارآرایی Stone wales و مکانیسم‌های تئوری تشکیل و تفکیک آنها را پوشش می‌دهد. متن کتاب به وسیله کاتالوگ جامعی حاوی تقریباً ۲۰۰ صفحه تصویر و جدول از ایزومرهای فولرینی و برنامه‌های کامپیوتری که می‌توانند برای توسعه کاتالوگ مورد استفاده قرار گیرند، تکمیل شده است. با وجود تعریف فولرین‌ها به عنوان قفسه‌هایی با کربن سه ظرفیتی که فقط شامل حلقه‌های ۵ تایی و ۶ تایی هستند، تنوع ساختاری خوبی از آنها در کتاب دیده می‌شود.

کتاب اطلس فولرین‌ها نخستین مقدمه جامع در مورد یکی از
موضوعات مورد توجه شیمی‌دان‌ها و فیزیک‌دانان به حساب می‌آید. مطالب این
مرجع تمام روش‌های تولید