معرفی کتاب هفته: اصول اصطکاک در نقاط تماس با مقیاس اتمی

کتاب حاضر به توصیف مباحث علمی رایج در مورد اصول اصطکاک در نقاط تماس نانومتری روی سطوح بلورین تمیز و بدون نقص می‌پردازد.

کتاب حاضر به توصیف مباحث علمی رایج در مورد اصول
اصطکاک در نقاط تماس نانومتری روی سطوح بلورین تمیز و بدون نقص می‌پردازد.

نویسندگان این کتاب چ