کنترل سرعت واکنش‌های شیمیایی با لیزر

فیزیکدان‌های کانادایی برای اولین بار از نور لیزر به عنوان یک کاتالیست برای کنترل واکنش‌های شیمیایی استفاده کردند. این روش‌ می‌تواند ابزاری مناسب برای دستکاری خواص مواد در سطح مولکولی باشد.