برگزاری سمینار کاربرد های فناوری نانو در علوم زیستی و کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش

سمیناری با عنوان – کاربردهای فناوری‌نانو در علوم زیستی و کشاورزی – به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی آقایان دکتر آقابزرگ و دکتر شریفی نصب، توسط هسته علمی فناوری نانو و انجمن علمی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، روز شنبه مورخ ۱۸/۹/۸۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار خواهد شد.

سمیناری با عنوان “کاربردهای به مناسبت هفته پژوهش با فناوری‌نانو در علوم زیستی و کشاورزی” سخنرانی آقایان دکتر آقابزرگ و دکتر شریفی نصب، توسط هسته علمی فناوری‌نانو و انجمن علمی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، روز شنبه مورخ ۱۸/۹/۸۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار خواهد شد.

زمان‌بندی این همایش:

سخنران عنوان سخنرانی زمان
دکتر آقا بزرگ کاربردهای فناوری‌نانو در علوم زیستی ۹:۳۰-۱۱
دکتر شریفی نصب کاربردهای فناوری‌نانو در کشاورزی ۱۱:۲۰-۱۲:۲۰