استفاده از نانوذرات به عنوان حامل داروها‏

‏ تحویل ‌هدفمند داروها، ‏DNA، پروتیین‌ها و سایر مولکول‌ها به سلول‌های مشخص با استفاده از ‏مواد کارکردی پیشرفته، عرصه‌ای از دانش پزشکی است که فناوری‌نانو ‌می‌تواند در آن انقلابی ایجاد ‏کند و در مقابله با بیماری‌ها و مطالعه اثرات مولکول‌های زیستی روی انواع خاص سلول‌ها موثر باشد. ‏

تحویل ‌هدفمند داروها، DNA، پروتیین‌ها و سایر
مولکول‌ها به سلول‌های مشخص با استفاده از مواد کارکردی پیشرفته، عرصه‌ای
از دانش پزشکی است که فناوری‌نانو ‌می‌تواند در آن انقلابی ایجاد کند و در
مقابله با بیماری‌ها و مطالعه اثرات مولکول‌های زیستی روی ا