امکان‌پذیری همدوسی کوانتومی در سیستم‌های الکترونیکی نامتناسب

محققان دانشگاه ایلینویز نشان دادند که همدوسی کوانتومی در سیستم‌های الکترونیکی که بی‌تناسب هستند نیز امکان‌پذیر می‌باشد. در واقع این کار باعث حذف یکی از موانع موجود در پیشرفت ادوات کوانتومی می‌شود. اثرهای الکترونیکی در لایه‌های نازک و در فصل مشترک‌ها در فناوری الکترونیک حالت- جامد نقش بسیار مهمی دارند. هنگامی که ابعاد ادوات به سمت مقیاس‌های نانو کوچک می‌شود پدیده کوانتومی همدوسی نقش مهمی پیدا می‌کند.

۲۸ آذر- محققان دانشگاه ایلینویز نشان دادند که همدوسی
کوانتومی در سیستم‌های الکترونیکی که بی‌تناسب هستند، نیز امکان‌پذیر است. در واقع
این کار باعث حذف یکی از موانع مو