معرفی محصول:کاتالیست سوخت موتور

این کاتالیست باعث بهبود احتراق در موتورهای دیزلی شده و مصرف سوخت و همچنین خروجی‌های مضر اگزوز را کاهش می‌دهد. این مزایا، ناشی از کاربرد فناوری کاتالیستی بر پایه نانو ذرات اکسید سریم است که باعث افزایش سطح تماس کاتالیست و افزایش فعالیت آن می‌شود.