خود آرایی زیست‌تقلیدی نانوذرات

روش خودآرایی نانویی از روی تجربیاتی از غشای سلولی طراحی شده است. شیمیدان‌ها در دانشگاه Rice کشف کرده‌اند که چگونه بر اساس روش جدیدی به تقلید از قدیمی‌ترین ابتکارات شناخته شده شیمیایی طبیعت- خودآرایی غشاهای لیپیدی که هر سلول زنده را در برگرفته‌اند- نانوذرات طلا و نقره را درون ساختارهای بزرگتر آرایش دهند.

۳ دی- روش خودآرایی نانویی از روی تجربیاتی از غشای
سلولی طراحی شده است. شیمی‌دان‌ها در دانشگاه رایس کشف کرده‌اند که چگونه
بر اساس روش جدیدی و به تقلید از