کابرد نقاط‌کوانتومی در تصویربرداری سرطان

یکی از مشکلات تشخیصی که سرطان شناسان با آن مواجه هستند تعیین این است که آیا سرطان بر سیستم لنفاوی گسترش پیدا کرده است یا نه؟ این موضوع مخصوصا جهت ارزیابی محتویات بیرون کشیده از دو ناحیه مجزای لنفاوی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

۴ دی- یکی از مشکلات تشخیصی که سرطان‌‌شناسان با آن مواجه
هستند تعیین این نکته است که آیا سرطان بر سیستم لنفاوی گسترش پیدا کرده است یا نه؟
این موضوع مخصوصاً در ارزیابی