حذف یکی از موانع نانوالکترونیک

پروفسور ایگال مئیر از محققان و فیزیکدانان نظری دانشگاه Gurion- Ben موفق شد مشکلی را که بیش از یک دهه دانشمندان علم نانوالکترونیک (که به دنبال ساخت ابزارهای رایانه‌ای کوچکتر و سریع‌تر بودند) را به خود مشغول داشته بود، حل نماید.

۴ دی- پروفسور ایگال مئیر، از محققان و فیزیک‌دانان
نظری دانشگاه Gurion- Ben، موفق شد مشکلی را که بیش از یک دهه دانشمندان
علم نانوالکترونیک (که به دنبال ساخ