پایش مهاجرت یک سلول توموری

محققان دانشگاه ملی سنگاپور، با استفاده از یک ابزار میکروسیالیت که برای شبیه‌سازی محیط‌های بسیار کوچک رگ‌های خونی و فضاهای بین سلولی طراحی شده، تغییرشکل سلول‌های توموری منفرد، هنگام مهاجرت در این ابزار، را به تصویر کشیده‌اند. این ابزار می‌تواند در فهم بهتر دگردیسی و ارزیابی داروهای طراحی شده برای تشخیص مولکول‌هایی که مهاجرت سلولی را تغییر می‌دهند، مفید باشد.

۵ دی- محققان دانشگاه ملی سنگاپور، با استفاده ا