ابداع روشی جدید برای مخابره پیام‌های کوانتومی از فواصل دور

فیزیکدانان دانمارکی موفق شدند با استفاده از یک چشمه نوری به فاصله نیم‌متری یک ابر اتمی، آن را روشن کنند. از هنگامی که چارلز بنت و گروه او در سال ۱۹۹۳ برای نخستین بار، نظریه انتقال کوانتومی از راه دور (quantum teleportation) را مطرح نمودند، بجز چند نمونه علمی تخیلی، چیزی در دست نبود.

فیزیکدانان دانمارکی موفق شدند با استفاده از
یک چشمه نوری به فاصله نیم‌متری یک ابر اتمی، آن را روشن کنند. از هنگامی
که چارلز بنت و گروه او در سال ۱۹۹۳ برای نخستین بار، نظریه انتقال
کوانتومی از راه دور (quantum teleportation) را مطرح نمودند، بجز چ