افتتاح خوشه نوآوری فناوری‌نانو

هدف اصلی از تاسیس این خوشه بهبود همکاری بین صنعت، دانشگاه‌ها، و موسسات تحقیقاتی بر مبنای سطح منطقه‌ای می‌باشد.