برگزاری کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

شرکت فناوری نانو سبز با همکاری پارک علم و فناوری مدرس، کارگاهی آموزشی با عنوان کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی برگزار می نماید .

New Page 1

شرکت فناوری نانو سبز با همکاری پارک علم و فناوری
مدرس، کارگاهی آموزشی با عنوان کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی
در سه قسمت زیر برگزار می نماید :

  • کارگاه اول:کاربرد فناوری نانو در
    بسته بندی

  • کارگاه دوم:کاربرد فناوری نانو در
    کنترل مواد غذایی

  • کارگاه سوم:کاربرد فناوری نانو در
    تولید مواد غذایی