معرفی کتاب هفته: بیومکانیک در مقیاس نانو و میکرو

پروژه – بیومکانیک در مقیاس نانو و میکرو – که هم نام این کتاب نیزمی‌باشد، در سال ۲۰۰۳ توسط وزارت آموزش، فرهنگ و علوم و فناوری ژاپن به تصویب رسید و در طی این چند سال به وسیله ۱۴ تن از محققان برجسته ژاپنی انجام و به اتمام رسید.

پروژه “بیومکانیک در مقیاس نانو و میکرو” که هم نام
این کتاب نیزمی‌باشد، در سال ۲۰۰۳ توسط وزارت آموزش، فرهنگ و علوم و فناوری
ژاپن به تصویب
3325.JPG رسید و در طی این چند سال به وسیله ۱۴ تن از محققان برجسته
ژاپنی انجام و به اتمام رسید.

این پروژه شامل ۴ زمینه تحقیقاتی است که به صورت ۴ فصل مجزا در این کتاب
آورده شده است و عبارتند از: مکانیک سلولی، پاسخ سلول به شبیه‌سازی مکانیکی،
مهندسی بافت و زیست مکانیک محاسباتی.
در مورد این پروژه به طور مختصر می‌توان گفت که تفاوت‌های ذاتی پدیده‌ها در
موجودات و اندام‌های زنده نه به وسیله ژن، بلکه به وسیله برهم‌کنش بین
ساختارهای میکرو نانومقیاس موجود در سلول‌ها کنترل می‌شود و رمز ژنتیکی در
واقع برهم‌کنش دینامیکی بین این ساختارهاست. بنابراین، اگر روابط بین محیط
دینامیکی سلول‌ها و بافت‌ها و عملکرد آنها روشن شود، امکان دستیابی به روشی
که به وسیله آن بتوان ساختار و عملکرد این سلول‌ها و بافت‌ها را تنظیم کرد
بسیار زیاد می‌شود. اولین هدف این تحقیق درک پدیده‌های دینامیکی در سطح
اندامک‌های سلولی بر پایه مفاهیم مکانیکی است. این درک می‌تواند در مرحله
بعد جهت طراحی و تولید فناوری و مواد مصنوعی برای تولید یا بازیابی ساختار
و عملکرد اجزای زنده بکار رود. مجریان این طرح در حال حاضر مشغول تألیف یک
سری از کتاب‌های مرتبط با این پروژه هستند که کتاب فوق اولین جلد از این
مجموعه است.
فهرست مطالب:

I- مکانیک سلولی
 تصویربرداری و مطالعه خواص مکانیکی سلول‌های موی خوکچه هندی با میکروسکوپ
نیروی اتمی
 توسعه ابزار تست کشش برای سلول‌های ایزوله شده منفرد و کاربرد آن در تحلیل
ویسکوالاستیک سلول‌های ماهیچه‌ای آئورتی
 شناسایی و جداسازی آلبومین در سلول‌های کشت شده غشای درونی رگ و قلب
 اهمیت زیست مکانیکی و بیوتربیولوژیکی سطح و نواحی سطحی در غضروف مفصلی
II- پاسخ سلول به شبیه‌سازی مکانیکی
 وابستگی حساسیت مکانیکی استئوبلاستیک به محرک‌های مکانیکی موضعی نسبت به
موقعیت فیبرهای اکتین سیتوسکلتال
 مطالعه خواص میکروبیومکانیکی سلول‌های کشت یافته غشای درونی رگ به وسیله
میکروسکوپ نیروی اتمی
 اثرات فشارهای مکانیکی روی رفتار مهاجرت سلول‌های غشای درونی رگ و قلب
III- مهندسی بافت
 دستاوردهای مهندسی برای تنظیم تفکیک سلول و بازیابی بافت
 تئوری جدید بر روی موقعیت بیماری‌های و آوندی
 آتومورفوژنی بافت‌های فیبری: تولید فشار کششی، صف‌بندی سلول‌ها و تغییر شکل
زمینه به وسیله فیبروبلاست
IV- زیست مکانیک محاسباتی
 یاداشتی بر خواص ناهمسانگرد استخوان‌های اسفنجی: سختی و قابلیت ارتجاع
 کاربرد زیست مکانیکی محاسباتی در پزشکی
 مطالعات زیست‌مکانیکی برای صدمات ماهیچه‌های اسکلتی و گذری بر میکرو
بیومکانیک برای میکروساختار ماهیچه‌ها
 رفتار مکانیکی و تغییرات ساختاری سلول‌هایی که به طور مکانیکی تحریک شده‌اند:
تغییر شکل، انجماد و شوک‌های تهاجمی
عنوان:

Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, Vol. 1

نویسنده(گان): Hiroshi Wada
شماره شابک: ۹۸۱۲۵۶۰۹۸X
تعداد صفحات: ۱۷۳ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: World Scientific Publishing Company