نتایج سومین دوره رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ اعلام شد.

مقدمه
یکی از اصلی ترین اهداف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از ایجاد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، فراهم سازی بسترهای لازم برای ارایه بهتر خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و صنایع کشور است. این شبکه تلاش می کند با ایجاد یک فضای سالم و رقابتی، زمینه ارایه خدمات مطلوب تر توسط آزمایشگاه های عضو شبکه را فراهم کند. لذا حمایت های ستاد از آزمایشگاه ها براساس ارزیابی نحوه عملکرد آنها در خدمت رسانی به پژوهشگران انجام می شود.
بر اساس مصوبات کارگروه زیرساخت های توسعه فناوری ستاد، از اول سال ۱۳۸۴ آزمایشگاه‌های عضو شبکه باید گزارش خدمات ارایه شده توسط آنها به متقاضیان را در قالب فرم‌های ویژه ای هر شش ماه یکبار به این کمیته ارسال نمایند. علاوه بر این گزارش ها، از روش های دیگر مثل نظرسنجی از کاربران شبکه و برخی روش های غیرمستقیم برای ارزیابی نحوه عملکرد آزمایشگاه ها استفاده می شود.
بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه، از سه شاخص اصلی زیر برای ارزیابی آزمایشگاه ها استفاده می شود:

۱- نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی مشتری مداری)
۲- میزان کارکرد آزمایشگاه (ارزیابی میزان فعال بودن)
۳- نظر مدیریت شبکه نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی میزان هماهنگی آزمایشگاه عضو با شبکه)

در ادامه نتایج ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا تاریخ ۱۳۸۵/۶/۳۱ به صورت کلی و همچنین به تفکیک هر یک از شاخص ها آمده است.

رتبه بندی کلی آزمایشگاه ها

رتبه کلی آزمایشگاه ها با توجه به سه شاخص مشتری مداری، میزان کارکرد و میزان هماهنگی با شبکه به ترتیب با نسبت ۳۵، ۳۵ و ۳۰ درصد محاسبه شده است که در جدول ۱ آزمایشگاه ها به ترتیب رتبه آورده شده اند.

جدول ۱- رتبه بندی نهایی آزمایشگاه های عضو شبکه براساس ۳ شاخص مشتری مداری، میزان کارکرد و میزان هماهنگی با شبکه
 

امتیازات مشتری مداری کارکرد و فعال بودن هماهنگی با شبکه کل رتبه
نام آزمایشگاه ۳۵% ۳۵% ۳۰% ۱۰۰
مجموعه آزمایشگاه‌های پژوه‌هشگاه صنعت نفت ۸۳٫۷۵ ۷۸٫۸ ۸۲ ۸۱٫۵ ۱
مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و انرژی ۷۹ ۸۲٫۲ ۶۲ ۷۵٫۱ ۲
آزمایشگاه مرکزی- دانشگاه فردوسی مشهد ۹۲٫۷۵ ۴۷٫۷ ۶۸٫۵ ۶۹٫۷ ۳
آزمایشگاه مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان ۷۸٫۲ ۵۸٫۴ ۶۱ ۶۶٫۱ ۴
مجموعه آزمایشگاه های موسسه تحقیقاتی پرطاووس ۸۲٫۷۵ ۶۷٫۵ ۴۳ ۶۵٫۵ ۵
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۳٫۲۴ ۵۶٫۵ ۵۲٫۵ ۶۴٫۷ ۶
مطالعه ساختار مواد – دانشگاه صنعتی شریف ۸۴٫۷۵ ۴۸٫۷ ۵۰٫۵ ۶۱٫۹ ۷
آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۸۶٫۷۵ ۳۶٫۴ ۵۵٫۵ ۵۹٫۸ ۸
آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی- مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک- دانشگاه تهران ۹۰ ۲۵٫۲ ۶۴ ۵۹٫۵ ۹
آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی-وزارت جهاد کشاورزی ۹۰٫۸۳ ۴۲٫۳ ۳۹٫۵ ۵۸٫۵ ۱۰
مجموعه آزمایشگاه های بخش مواد – دانشگاه تربیت مدرس ۸۵ ۳۹٫۵ ۴۶ ۵۷٫۴ ۱۱
مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی ۸۳٫۷۵ ۲۸٫۲ ۵۴٫۵ ۵۵٫۵ ۱۲
آزمایشگاه آنالیز- پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی- دانشگاه شهید بهشتی ۸۹ ۲۹٫۶ ۴۳ ۵۴٫۴ ۱۳
مرکز تحقیقات کاربردی دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۳٫۳۳ ۳۵٫۱ ۵۲٫۵ ۵۳٫۷ ۱۴
آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران ۸۷ ۴۱٫۴ ۱۶ ۴۹٫۷ ۱۵
آزمایشگاه سیستم‌های نوین داروسازی- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۲ ۱۴ ۶۲ ۴۸٫۷ ۱۶
مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریز ۸۰ ۳۰٫۸ ۳۲ ۴۸٫۴ ۱۷
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی – دانشگاه الزهرا ۷۶٫۷۵ ۱۸٫۶ ۴۶ ۴۷٫۲ ۱۸
مجموعه آزمایشگاههای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۷۵ ۱۸٫۱ ۴۵٫۵ ۴۶٫۲ ۱۹
آزمایشگاه مواد نانو ساختار- دانشگاه صنعتی سهند ۷۷٫۵ ۲۹٫۵ ۲۱ ۴۳٫۸ ۲۰
آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی- دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶۵ ۲۵٫۹ ۳۲٫۵ ۴۱٫۶ ۲۱
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۵۰ ۱۹٫۸ ۳۹٫۵ ۳۹٫۵ ۲۲
آزمایشگاه سلولی و مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۵ ۰ ۶۱ ۳۴٫۱ ۲۳
آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانی – دانشگاه بیرجند ۴۵ ۲۰٫۷ ۳۲٫۵ ۳۲٫۷ ۲۴
آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی – دانشگاه سمنان ۵۵ ۲۳٫۵ ۸ ۲۹٫۹ ۲۵
مرکز تحقیقات بیولوژی تولید مثل و نازایی و آنتی‌بادی مونوکلونال- پژوهشکده ابن سینا ۵۰ ۱۹٫۷ ۱۵٫۵ ۲۹٫۱ ۲۶
آزمایشگاه لایه‌نشانی و فیزیک سطح- دانشگاه صنعتی شریف ۰ ۰ ۸۲ ۲۴٫۶ ۲۷
مجموعه آزمایشگاه های دانشکده مواد – دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۷٫۵ ۲۰٫۳ ۹ ۲۲٫۹ ۲۸
آزمایشگاه طیف سنجی تفرق اشعه ایکس-دانشگاه کاشان ۰ ۰ ۶۸٫۵ ۲۰٫۶ ۲۹
آزمایشگاه شیمی- دانشگاه تربیت معلم تهران ۰ ۰ ۶۴ ۱۹٫۲ ۳۰
مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۰ ۰ ۵۵٫۵ ۱۶٫۷ ۳۱
مجموعه آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالوژی رازی ۰ ۰ ۵۲٫۵ ۱۵٫۸ ۳۲
پایلوت بیوتکنولوژی – انستیتو پاستور ۰ ۹٫۵ ۳۷ ۱۴٫۴ ۳۳
آزمایشگاه نیمه هادی و میکرو الکترونیک-دانشگاه صنعتی شریف ۰ ۲۲٫۵ ۱۷ ۱۳ ۳۴
آزمایشگاه تحقیقاتی- دانشگاه سیستان و بلوچستان ۰ ۰ ۳۷ ۱۱٫۱ ۳۵
مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان ۰ ۰ ۲۷ ۸٫۱ ۳۶
آزمایشگاه گروه فارماکولوژی- دانشگاه علوم پزشکی تهران ۰ ۰ ۲۴ ۷٫۲ ۳۷
مرکز فرآوری مواد معدنی- وزارت صنایع و معادن ۰ ۰ ۱۷٫۵ ۵٫۳ ۳۸
آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیائی – دانشگاه صنعتی شریف ۰ ۰ ۱۳ ۳٫۹ ۳۹
آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ۰ ۰ ۸٫۵ ۲٫۶ ۴۰
آزمایشگاه تحقیقاتی لایه‌نشانی اسپاترینگ- دانشگاه صنعتی شریف ۰ ۰ ۵ ۱٫۵ ۴۱
آزمایشگاه نانوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۰ ۰ ۱ ۴۲

جهت دریافت فایل گزارش ارزیابی آزمایشگاهها اینجا را کلیک نمائید