افراد برگزیده سومین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

افراد برگزیده سومین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ معرفی شدند. انتخاب این افراد با توجه همکاری آنها با شبکه، ارایه خدمات آزمایشگاهی مناسب به پژوهشگران کشور و نظرات کاربران شبکه انجام گرفته است.

افراد برگزیده سومین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ معرفی شدند. انتخاب
این افراد با توجه همکاری آنها با شبکه، ارایه خدمات آزمایشگاهی مناسب به پژوهشگران
کشور و نظرات کاربران شبکه انجام گرفته است.
افراد برتر در این دوره عبارتند از:
۱٫ خانم کرباسی- آزمایشگاه های دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
۲٫ خانم صادق حسنی- مجموعه آزمایشگاه‌های پژوه‌هشگاه صنعت نفت
۳٫ آقای دکتر کاظم زاده- مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و انرژی
۴٫ آقای دکتر موبدی- آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۵٫ خانم دکتر اثنی عشری- مرکز تحقیقات کاربردی دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۶٫ آقای سیامک نورایی- مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و انرژی
۷٫ آقای جواد بختیاری – مجموعه آزمایشگاه‌های پژوه‌هشگاه صنعت نفت
۸٫ خانم امینی- آزمایشگاه مطالعه ساختار مواد – دانشگاه صنعتی شریف
جوایزی از طرف شبکه به افراد برگزیده اعطا خواهد شد.