حمایت های تشویقی فناوری نانو در آذر ماه ۱۳۸۵

در آذرماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۹۷ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۵۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۶ مورد پایان‌نامه دکتری، ۲۴ مورد مقاله ISI و۱ مقاله علمی پژوهشی، ۲ مورد طرح درس و ۶ مورد شرکت در کنگره،‌ یک مورد سفر اساتید جهت ارزیابی عملکرد دانشجو و یک مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ بوده اند.

در آذرماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد
از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۹۷ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است
که از این تعداد ۵۶ مورد
پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد،
۶ مورد پایان‌نامه
دکتری
، ۲۴ مورد
مقاله ISI و۱
مقاله علمی پژوهشی، ۲ مورد طرح درس و
۶ مورد شرکت در کنگره،‌ یک مورد سفر اساتید جهت ارزیابی عملکرد دانشجو و
یک مورد
پایان‌نامه کارشناسی‌
بوده اند.
 
اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته
شده و پس از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به
تفکیک موضوع عبارتند از:پایان نامه دکتری

دانشگاه

نام و نام
خانوادگی

نقش

رشته

نوع درخواست

دانشگاه شیراز

احمد محمدی

دانشجو

فیزیک

مرحله ۲-۳

دکتر حمید نادگران

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

فروه دانافر

دانشجو

داروسازی

مرحله ۲-۳

دکتر مریم کاظمی
پور

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

ملیحه محقق

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر محسن تفقدی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

مهسا مشفق

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر محسن تفقدی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه علوم
پزشکی تهران

زهرا سبحانی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر رسول
دیناروند

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه صنعتی
اصفهان

محمد کمالوند

دانشجو

شیمی

مرحله ۱-۳

دکتر عزت
کشاورزی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

پایان نامه
کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی
شریف

مریم جلالی
فراهانی

دانشجو

مواد

مرحله ۲-۳

دکتر ابوالقاسم
دولتی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

پویا معتکف

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر نعمتی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

امیر مسعود
سلیمان پور

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر کاظم پور
آذرنگ

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

پویان معتمدی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر رضا باقری

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

سحر مهشید

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر ابوالقاسم
دولتی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

فرنگیس رام

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر مداح
حسینی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

ثمر امامی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر مداح
حسینی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

لیلی تفقدی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر حسین
یوزباشی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

سمیه افشار
فتوحی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر رضا باقری

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

مرجان شایگان

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر رضا باقری

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

امیر افشار

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر عبدالرضا
سیم‌چی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

مهدی مظاهری

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر عبدالرضا
سیم‌چی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

محمدرضا گل بستان
فرد

دانشجو

مرحله ۲-۳

دانشگاه تهران

دکتر ابوالقاسم
عطایی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

 

دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

مریم صالحی

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر کامران
دهقانی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

علی عظیمی فر

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر سید محمد
موسوی خویی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

کمال لطیفی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر کامران
دهقانی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه علم و صنعت

سحر ملازاده
بیدختی

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر جعفر جوادپور

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

هادی فیروز قلب

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر حسن سرپولکی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

احمد قادری حمیدی

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر حسین عربی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

دانشگاه شیراز

کاظم طهماسبی

دانشجو

مواد

مرحله ۲-۳

دکتر محمد حسین
پایدار

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

احمد ایران نژاد

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر بحرالعلوم

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه صنعتی
اصفهان

حمید وحید دستجردی

دانشجو

مواد

مرحله ۱-۳

دکتر احمد
کرمانپور

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

محمد علی شیخ
الاسلام

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر عنایتی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

پژوهشگاه مواد و
انرژی

احمدرضا عباسیان

دانشجو

مواد

مرحله ۱-۳

دکتر محمدرضا
رحیمی پور

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

حامد موشایی

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر تورج
عبادزاده

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

امیررضا گردش زاده

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر بابک رئیسی
دهکردی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه
آزاد-تهران جنوب

پیمان ژگان

دانشجو

مواد

مرحله ۱-۳

دکتر محمد مهدی
هادوی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

 دانشگاه آزاد-علوم
تحقیقات

حسن نوایی الوار

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر زیارتعلی
نعمتی

استاد راهنما

مرحله ۲-۳

دانشگاه فردوسی
مشهد

حمید محبوب

دانشجو

مرحله ۱-۳

سید عبدالکریم
سجادی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه تربیت
مدرس

ایوب تعاونی گیلان

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر احسان طاهری
نساج

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه صنعتی
شریف

مریم روزبهی

دانشجو

فیزیک

مرحله ۱-۳

دکتر علیرضا مشفق

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

 دانشگاه رازی
کرمانشاه

بهزاد ثابت

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر الهی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه
آزاد-تهران مرکز

فریبرز بهاری فر

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر الهی

استاد راهنما

مرحله ۱-۳

سمیه ثابت نژاد

دانشجو

مرحله ۱-۳

دکتر مجید واعظ
زاده

استادراهنما

مرحله ۱-۳

دانشگاه
آزاد-تهران شمال

هما اسدی

دانشجو

مرحله ۲-۳

دکتر رسول ملک فر