بودجه ۱٫۴۵ میلیارد دلاری فناوری نانو در ایالات متحده آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا مبلغ ۱٫۴۵میلیارد دلار به برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو در این کشور اختصاص داد. دولت فدرال آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ مبلغ ۸٫۳ میلیارد دلار در قالب برنامه پیشگامی ملی به حوزه فناوری نانو اختصاص داده است. این سرمایه‌گذاری پایدار و چشمگیر نشان دهنده اهمیت فرآیندها و پدیده‌هایی است که در سطح نانومقیاس روی می‌دهند

رئیس‌جمهور آمریکا مبلغ ۴۵/۱ میلیارد دلار به برنامه پیشگامی
ملی فناوری‌نانو (NNI) در سال ۲۰۰۸ اختصاص داد که بیش از سه برابر بودجه این برنامه
در سال ۲۰۰۱ است. دولت فدرال آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ مبلغ ۸/۳ میلیارد دلار در
قالب برنامه پیشگامی ملی به حوزه فناوری‌نانو اختصاص داده است.
پیشگامی ملی فناوری‌نانو از طریق تأمین مالی تحقیقات بنیادی، ایجاد مراکز تحقیقاتی
چند‌رشته‌ای برتر، توسعه تحقیقات کاربردی و زیرساخت‌های آموزشی، باعث توسعه فناوری‌نانو
می‌شود. این برنامه همچنین از فعالیت‌هایی که مسائل اجتماعی فناوری‌نانو مانند
موارد مربوط به نیروی کار، حقوقی و قانونی را پوشش می‌دهد نیز حمایت می‌کند.
بیشترین میزان بودجه NNI متعلق به بنیاد ملی علوم آمریکاست. این رقم منعکس‌کننده
رسالت این بنیاد در حمایت از تحقیقات بنیادی در علوم و مهندسی است. در وزارت دفاع
(DOD) بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها بر روی توسعه مواد، وسایل و سیستم‌هایی است که اهداف
امنیت ملی را پوشش‌ می‌دهند. وزارت انرژی (DOE) به دنبال ساخت تجهیزات و زیرساخت‌های
تحقیقاتی با همکاری پنج مرکز تحقیقاتی نانو برای محققان رشته‌های مختلف است. سرمایه‌گذاری
بخش سلامت و خدمات انسانی (HHS) بر پیشرفت‌های پزشکی مبتنی بر فناوری‌نانو که در
حوزه زیست‌شناسی و فیزیک روی می‌دهد، متمرکز است.
علاوه بر حمایت از توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف، NNI از تحقیقاتی
که مسائل زیست‌محیطی و انسانی فناوری‌نانو را پوشش می‌دهند و روش‌های مدیریت خطر‌های
بالقوه حمایت می‌کند.

میزان بودجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمده دولتی آمریکا در
پیشگامی ملی فناوری نانو این کشور(میلیون دلار)

سازمان‌هاو وزارتخانه‌های دولتی (واقعی)۲۰۰۱ (تخمینی)۲۰۰۷ (پیشنهادی)۲۰۰۸ میزان افزایش درسال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۱ درصد افزایش درسال۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۱
NSF ۱۵۰ ۳۳۷ ۳۹۰ ۷۴۰
۱۶۰%
DoD ۱۲۵ ۴۱۷ ۳۷۵ ۷۵۰ ۲۰۰%
DoE ۸۸ ۲۹۳ ۳۳۲ ۲۴۴ ۲۷۷%
HHS ۴۰ ۱۷۵ ۲۰۸ ۱۶۸ ۴۲۰%
NIST ۳۳ ۸۹ ۹۷ ۶۴ ۱۹۴%
NASA ۲۲ ۲۵ ۲۴ ۲ ۹%
EPA ۵ ۹ ۱۰ ۵ ۱۰۰%
USDA ۰ ۷ ۸ ۸ NA
Homeland Security ۰ ۱ ۱ ۰ NA
Justice ۱ ۱ ۱ ۱ ۰%
Transportation ۰ ۱ ۱ ۱ NA
TOTAL ۴۵۴ ۱٫۳۹۱ ۱٫۴۴۷ ۹۸۳ ۲۱۲%

موارد مربوط به نیروی کار، حقوقی و قانونی را پوشش می‌دهد نیز
حمایت می‌کند.
بیشترین میزان بودجه NNI متعلق به بنیاد ملی علوم آمریکا است. این رقم منعکس کننده
رسالت NSF در حمایت از تحقیقات بنیادی در علوم و مهندسی می‌باشد. در سازمان دفاع
(DOD) بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها بر روی توسعه مواد، وسایل و سیستم‌هایی است که اهداف
امنیت ملی را پوشش‌ می‌دهند. سازمان انرژی (DOE) به دنبال ساخت تجهیزات و زیرساخت‌های
تحقیقاتی با همکاری ۵ مرکز تحقیقاتی نانو برای محققان رشته‌های مختلف می‌باشد.
سرمایه‌گذاری بخش سلامت و خدمات انسانی (HHS) بر پیشرفت‌های پزشکی مبتنی بر فناوری
نانو که در حوزه زیست‌شناسی و فیزیک روی می‌دهد، متمرکز است.
علاوه بر حمایت از توسعه کاربردهای فناوری نانو در بخش‌های مختلف، NNI از تحقیقاتی
که مسائل زیست محیطی و انسانی فناوری نانو را پوشش می‌دهند و از روش‌های مدیریت
ریسک‌های بالقوه حمایت می‌کند.
لازم به ذکر است که برنامه‌های مربوط به مسائل اجتماعی و زیست محیطی فناوری‌نانو
توسط EPA، NSF، HHS، NIST، DOE،‌ DOD و USDA اجرا می‌شوند.