شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو اعضای غیرفعال خود را با آزمایشگاه های جدید جایگزین کرد

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی ایران از بدو تاسیس همواره بدنبال ارتقاء کمی و کیفی از نظر سرویس دهی مناسب به پژوهشگران فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور بوده است. بدین منظور شبکه سعی در عضوگیری از مراکزی نموده که تجهیزات آزمایشگاهی آنها مرتبط با فناوری نانو بوده و اصول مشتری مداری را همواره رعایت نمایند.


شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی ایران از بدو تاسیس همواره بدنبال ارتقاء کمی و کیفی
از نظر سرویس دهی مناسب به پژوهشگران فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور بوده
است. بدین منظور شبکه سعی در عضو گیری از مراکزی نموده که تجهیزات آزمایشگاهی آنها
مرتبط با فناوری نانو بوده و اصول مشتری مداری را همواره رعایت نمایند. همچنین شبکه
با نظارت دائم و مستمر براعضا و ارزیابی دوره ای آنها، آزمایشگاه هایی که اصول
مشتری مداری را رعایت نکنند شناسایی کرده و آنها را با آزمایشگاه های توانمند جدید
جایگزین می نماید. در این راستا،عضویت ۴ مجموعه آزمایشگاهی عضو شبکه به دلیل عدم
همکاری مناسب با شبکه لغو و ۵ آزمایشگاه جدید که دوره آزمایشی را با موفقیت گذرانده
اند، به عضویت شبکه در آمدند.
الف) آزمایشگاه هایی که عضویت آنها در شبکه به دلیل عدم همکاری مناسب لغو شده است
عبارتند از:
۱٫ آزمایشگاه اشعه ایکس و مواد مغناطیسی، دانشگاه کاشان
۲٫ مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳٫ آزمایشگاه سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴٫ آزمایشگاه لایه‌نشانی و فیزیک سطح، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

ب) آزمایشگاه هایی که پس از گذراندن دوره آزمایشی به عضویت قطعی شبکه در آمده اند
عبارتند از:
۱٫ مرکز پژوهش متالوژی رازی
۲٫ آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
۳٫ مجموعه آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تبریز
۴٫ مجموعه آزمایشگاه های حمایت از توسعه تکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران
۵٫ مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه شیراز