معرفی کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران(ISIRI/TC 229)

با توجه به اهمیت موضوع استانداردسازی فناوری نانو برای صنعتی شدن و توسعه این فناوری و همچنین با توجه به این که یکی از برنامه‌های ۵۳ گانه سند ده ساله توسعه فناوری نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو حمایت از استانداردسازی است، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با مشارکت هم کمیته فنی متناظر استاندارسازی فناوری نانو با عنوان ISIRI/TC229 را در تیرماه ۸۵ تشکیل دادند.

با توجه به اهمیت موضوع استانداردسازی فناوری نانو برای صنعتی شدن و توسعه این فناوری و همچنین با توجه به این که یکی از برنامه‌های ۵۳ گانه سند ده ساله توسعه فناوری نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو حمایت از استانداردسازی است، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با مشارکت هم کمیته فنی متناظر استاندارسازی فناوری نانو با عنوان ISIRI/TC229 را در تیرماه ۸۵ تشکیل دادند.
در جلسه نشست مؤسس که با دعوت از۷۰ نفر از اساتید و متخصصان تشکیل شد، رئیس و دبیر این کمیته به وسیله رأی‌گیری و نایب رئیس آن به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و از طریق رأی گیری انتخاب شدند. مسئولیت این کمیته رسماً به دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو واگذار شد.
کمتیه ISO/TC229 از زمان تشکیل فعالیت‌های زیادی را انجام داده است که برخی از موارد مهم آن به شرح زیر است:
۱٫ تهیه و ارسال پرسشنامه ویژه برای متخصصین دانشگاهی (حدود ۵۰۰ نفر) صنایع (حدود ۴۰ شرکت فعال و علاقه‌مند به فعالیت در حوزه فناوری نانو) کمیته‌های دیگر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (حدود ۲۰ کمیته) که هدف از ارسال پرسشنامه‌ها دعوت از گروههای مختلف برای مشارکت در کارگروه‌های تخصصی کمیته بود.
۲٫ بررسی مستندات ارسال شده از طرف ISO/TC229
تاکنون حدود ۲۰۰ سند از طرف کمیته بین‌المللی استانداردسازی ارسال شده که این مستندات بررسی شده و بر اساس کارگروه‌های تخصصی و بر طبق موضوع تقسیم‌بندی شده است.
۳٫ تشکیل جلسات هفتگی جهت پیگری موضوعات کاری
۴٫ شرکت فعال در سومین نشست‌ کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC229
5 . ارایه پیشنهادات جدید به کمیته بین‌المللی استانداردسازی
در سومین نشست کمیته ISO/TC229 که در کره جنوبی برگزار شد چند پیشنهاد از طرف ایران ارایه شد، که کمیته ISIRI/TC229 در حال تکمیل این پیشنهادها برای ارسال به کمیته ISO/TC229 است.
۶٫ تشکیل کارگروه‌های تخصصی کمیته ISIRI/TC229
کارگروه¬های تخصصی کمیته استانداردسازی فناوری نانو در جلسه‌ای که با مشارکت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با حضور حدود ۶۰ نفر از اساتید دانشگاه¬ها، متخصصان فعال در زمینه فناوری نانو، صنعتگران و مدیران سازمان¬های دولتی مرتبط برگزارگردید تشکیل شد.
کارگروه اول با عنوان (Terminology and Nomenclature)
کارگروه دوم با عنوان (Measurement and Characterization)
کارگروه سوم با عنوان (Health, Safety and Environmental)
که با عضویت حدود ۶۰ نفر از اساتید دانشگاه و متخصصین تشکیل شد.
از جمله اهدافی که این کمیته دنبال می‌کند شامل:
– همکاری و مشارکت فعال در فعالیت‌های کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو به منظور آگاهی و از روند بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو و شرکت در فرآیند بین المللی استانداردسازی این فناوری
– ارایه نظرات و پیشنهادهای ایران در مورد اسناد ارسال شده توسط کمیته ISO/TC229و شرکت در نشست‌های دوره ‌ای کمیته بین‌المللی
– ارایه طرح‌ها و پیشنهادات جدید کاری به کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو
– استفاده از همه پتانسیل‌های صنعتی و علمی کشور به منظور گسترش فغالیت‌های استانداردسازی فناوری نانو
– کمک به صنعتی شدن و تجاری شدن فناوری نانو به وسیله گسترش استانداردهای مورد نیاز
– اطلاع‌رسانی به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور در مورد استانداردهای فناوری نانو
– همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور تدوین و اجرای استانداردهای فناوری نانو در کشور
کمیته ISIRI/TC229 دارای سه کارگروه است:
کارگروه اول(Terminology and Nomenclature)
حوزه کاری این کار گروه شامل تعیین تعاریف و اصطلاحات واحد و نام گذاری درارتباط با فناوری نانو می‌باشد. که هدف آن تسهیل در ارتباطات بین‌المللی، ایجاد ادبیات واحد در فناوری نانو و تقسیم‌بندی مناسب و جامع در ارتباط با فناوری نانو می‌باشد.
کارگروه دوم (Measurement and Characterization)
حوزه کاری این کارگروه: تعیین روش‌های اندازه‌گیری و تعیین مشخصات نانومواد، نانوساختارها، نانوقطعات و محصولات فناوری نانو و استاندارد کردن این روش‌ها می‌باشد.
کارگروه سوم (Health, Safety and Environmental)
حوزه کاری این کارگروه، توسعه و تدوین استانداردها در زمینه مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت ملی، بررسی خطرات فناوری نانو، تعیین تجهیزات حفاظتی شخصی، کنترل‌های مهندسی، دستورالعمل‌های ایمنی و ارزیایی سمیت و خطرات نانومواد می‌باشد.
افراد علاقه‌مند برای همکاری با کمیته استانداردسازی فناوری نانو و عضویت در کارگروههای تخصصی این کمیته می‌توانند با این کمیته تماس حاصل فرمایند.