برگزاری همایش رویکرد علمی و عملی به فناوری نانو

همایشی با عنوان – رویکرد علمی و عملی به فناوری نانو ( ما می توانیم) – در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ در دانشگاه تربیت معلم سبزوار برگزار می شود.
هدف از این همایش گسترش علاقه مندی به فناوری نانو و افزایش سطح آگاهی بین دانشجویان است.
این همایش به همت دانشجویان کانون فناوری نانوی این دانشگاه برگزار شده است.
شرکت در این همایش برای عموم آزاد است.

همایشی با عنوان ” رویکرد علمی و عملی به فناوری نانو ( ما
می توانیم)” در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵ در دانشگاه تربیت معلم سبزوار برگزار می شود.

هدف از این همایش گسترش علاقه مندی به فناوری نانو و افزایش سطح آگاهی بین
دانشجویان است.
این همایش به همت دانشجویان کانون فناوری نانوی این دانشگاه برگزار شده است.
شرکت در این همایش برای عموم آزاد است.