اولین جلسه تخصصی کارگروه WG2 کمیته استانداردسازی فناوری نانو تشکیل شد

اولین جلسه کارگروه دوم (اندازه‌‌گیری و تعیین مشخصات) کمیته استانداردسازی فناوری نانو کشور(ISIRI/TC 229) در تاریخ ۸۵/۱۲/۹ با حضور اعضای این کارگروه تشکیل شد. در این جلسه طرح‌های ارائه شده از طرف ژاپن و آمریکا در مورد تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره با روشهای TEM،SEM،UV-Vis، (فتولومینسانس)PL مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفتند.

اولین جلسه کارگروه دوم (اندازه‌‌گیری و تعیین مشخصات) کمیته
استانداردسازی فناوری نانو کشور(ISIRI/TC 229) در تاریخ ۹/۱۲/۸۵ با حضور اعضای این
کارگروه تشکیل شد. در این جلسه طرح‌های ارائه شده از طرف ژاپن و آمریکا در مورد
تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره با روشهای TEM،SEM،UV-Vis،
PL(فتولومینسانس) مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفتند. پس از ارایه خلاصه مستندات
فوق، اعضای شرکت کننده نظرات تخصصی و پیشنهادات خود را در مورد این اسناد ارایه
دادند و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد. جمع بندی این بررسی‌ها به عنوان نظر
ایران برای کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانوISO/TC 229)) ارسال خواهد
شد.