اولین کنفرانس مشترک نانوتکنولوژی ایران – هندوستان

این کنفرانس به صورت Invited Lecture در ۲+۱+۱ روز برگزار می گردد . طی این کنفرانس متخصصین و صاحبنظران مطرح دو کشور در علم نانو ضمن نشستهایی علمی مشترک در زمین&#۱۷۲۸ نانو به تبادل نظر پرداخته و به مباحثه می پردازند.در این کنفرانس Work Shop نیز برنامه ریزی شده است….

این کنفرانس که به صورت Invited Lectur برگزار خواهد شد ۲+۱+۱
روز به طول می انجامد . طی این کنفرانس متخصصین و صاحبنظران مطرح دو کشور در علم
نانو ضمن نشستهایی علمی مشترک در زمینه نانو به تبادل نظر و مباحثه می پردازند.در
این کنفرانس Work Shop نیز برنامه ریزی شده است.
زمان برگزاری این کنفرانس بزرگ نیمه دوم سال ۱۳۸۶ میباشد.و عناوین آن به شرح زیر
میباشند:

الف) نانو فیزیک
ب) نانو شیمی
ج) نانو مواد
د) نانو پزشکی

در این کنفرانس Work Shop نیز برنامه ریزی شده است.