معرفی کتاب هفته: نانوخوشه‌ها و نانومواد

علوم مربوط به خوشه‌های اتمی هم از نظر مبانی بنیادی و هم از لحاظ کاربردهایی که می‌تواند در آینده در تجهیزات و صنایع الکترونیک، نوری و مغناطیسی داشته باشند با اقبال و توجه بسیاری مواجه شده‌اند. هدف نهایی، سنتز خوشه‌های ویژه به عنوان اجزای نانوساختارهای سودمند یا کنترل آنها به عنوان مجموعه‌ای از نانوکامپوزیت‌هاست. به منظور درک چگونگی سنتز خوشه‌های منفرد یا بررسی خواص آنها از قبیل واکنش شیمیایی، پایداری ساختاری، پاسخ به میدان‌های خارجی، تجمع و انتقال فاز پاره‌ای از اصول اولیه، محاسبات عملی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری در کنار آزمایشهای متعدد تجربی انجام شده است.

علوم مربوط به خوشه‌های اتمی هم از نظر مبانی بنیادی و هم از لحاظ
کاربردهایی که می‌تواند در آینده در تجهیزات و صنایع الکترونیک، نوری و
مغناطیسی داشته باشند با اقبال و توجه بسیاری مواجه شده‌اند. هدف نهایی،
سنتز خوشه‌های ویژه به عنوان اجزای نانوساختارهای سودمند یا کنترل آنها به
عنوان مجموعه‌ای از نانوکامپوزیت‌هاست. به منظور درک چگونگی سنتز خوشه‌های
منفرد یا بررسی خواص آنها از قبیل واکنش شیمیایی، پایداری ساختاری، پاسخ به
میدان‌های خارجی، تجمع و انتقال فاز پاره‌ای از اصول اولیه، محاسبات عملی و
شبیه‌سازی‌های کامپیوتری در کنار آزمایشهای متعدد تجربی انجام شده است.
این کتاب آخرین پیشرفت‌های نظری و تجربی انجام شده در این زمینه را به
همراه چگونگی ایجاد هماهنگی بین نتایج تجربی و تئوری به منظور ادامه روند
روبه رشد این زمینه علمی ارائه می‌دهد و برای محققان و همچنین دانشجویان
فعال در این حیطه مفید خواهد بود.
 

 

فهرست مطالب
۱- مقدمه
بخش I : خوشه‌های فلزی
۲- شبیه‌سازی کامپیوتری در میکروخوشه‌ها: ساختار و خواص الکترونی
۳- پایداری خوشه‌های فلزات انتقالی باردار
بخش II: مولکول‌های آلی
۴- جذب مولکول‌های متانول بر روی یون‌های خوشه نیکل
۵- بررسی خوشه‌ها در ترکیبات حاوی سیلکودکسترین: تئوری و تجربی
بخش III: فولرین‌ها و نانولوله‌ها
۶- نانوساختار فتوپلیمرهای C60
۷- تشکیل فولرین‌های تقویت شده با اتم‌های خارجی
۸- خواص، الکترونی، انتقالی و مکانیکی نانولوله‌های کربنی
۹- توصیف نانوساختاری مواد معدنی به وسیله HRTEM
بخش VI: تئوری و شبیه‌سازی کامپیوتری
۱۰- رفتار فازی در سیستم‌های مولکول‌های بزرگ
۱۱- تشکیل خوشه‌های آزاد و ساختار آنها: شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
۱۲- روش Extended Ensemble Monte Carlo
۱۳- شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای تغییر شکل دینامیک کامپوزیت Ni/Ni3Al
با فصول مشترک FGM یا NFGM
۱۴- تکامل وابسته به اندازه تحریکات رسانایی الکترون در ذرات کروی کوچک
عنوان: Clusters and nanomaterials
نویسنده(گان): Yoshiyuki Kawazoe , K. Ohno , Tamotsu Kondow Tabata
شماره شابک: ۳۵۴۰۴۱۸۰۵۹
تعداد صفحات: ۶۰۸ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۲
انتشارات: Springer