سوخت‌های پاکیزه‌، ارمغان فناوری نانو

توده سولفید مولیبیدنیم (MoS2) یک روان ساز جامد و استاندارد است، اما نانو ذرات بسیار کوچک این ماده دارای قابلیت مهم و بالقوه‌ای، به عنوان یک کاتالیست، در تولید سوخت‌های عاری از سولفور می‌باشند.

 توده سولفید مولیبیدنیم (MoS2) یک روان ساز جامد و استاندارد است،
اما نانو ذرات بسیار کوچک این ماده دارای قابلیت مهم و بالقوه‌ای، به عنوان
یک کاتالیست، در تولید سوخت‌های عاری از سولفور می‌باشند. می‌دانیم که خواص
ماده با کاهش ابعاد آن تغییر می‌کند، اما برای نانو ذرات MoS2، شاخص «
انحراف همبستگی اندازه» از خواص آن در حالت « توده» از سایر مواد مشهود‌تر
است.
بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در دانشگاه « درسدن آلمان» نه تنها « اندازه»
که « شکل» ذرات نقش مؤثری در سولفور زدائی سوخت‌ها دارد.
“نانو صفحات” غنی از سولفور، به عنوان یک کاتالیست فعال در فرایند سولفور
زدائی است. این اثر همبستگی مستقیمی با نانوصفحات مثلثی دارد. پژوهشهای
آزمایشگاهی نشان داد که ذرات سه بعدی، بزرگتر و با موروفولوژی منظم پتانسیل
سولفور زدائی قابل توجهی، نظیر نانو ذرات MoS2 دارد. چنین ذراتی دارای فرم
اکتاهدرال هستند که بسیار شبیه « بای پیرامید» است و از نظر « تولید صنعتی»
در مقایسه با نانو ذراتی که بر روی «پایه طلا» تولید می‌شوند، هزینه کمتری
دارند. همچنین پژوهشگران نشان دادند که پتانسیل سولفورزدائی فقط محدود به «
اندازه ذرات» نمی‌باشد، بلکه تغییرات رسانائی الکترونیکی ماده که در ذرات
بزرگتر اتفاق می‌افتد، می‌تواند دارای همین اثر باشد.
مشخصات فنی این نانو ذرات به صورت زیر است:
۱- حداقل اندازه ذرات ۱۰ نانومتر است و از نظر خواص شبه رسانائی نظیر ذرات
توده‌ی است.
۲ – از نظر ساختاری، قطر ذرات بین ۳ تا ۷ نانومتر، به صورت منظم، سه بعدی و
متشکل از ۸ مثلث « هم پهلو» می‌باشد.
۳ – این ذرات « پایه طلا» می‌باشند و توسط TEM مشاهده شده است.
۴ – از نظر شاخص پایداری – مؤثر در عملکرد – محاسبات مکانیک کوانتومی نشان
داد که نانو اکتاهدرالهای تک جداره با چند صد اتم پایدار نمی‌باشد و نانو
ذرات چند دیواره در یک ساختار لانه‌ای پایدارترند. شاخص پایداری مهمترین
گام در راستای صنعتی سازی است.
۵- نتایج این آزمایش ، تحت عنوان nanocrystal Size-dependent structure of
MoS2 درNature Nanotechnology چاپ شده است.