نانو ذرات در آزمایشات پزشکی

دانشمندان دانشگاه Davis،«نانوذره»ای کار بردی در حوزه «تشخیص پزشکی» و «آلودگی سنج محیط زیست» و «تست محتویات غذا» را ساخته‌اند. این «نانوذره» به صورت «تابناک»،«مغناطیسی» است. ارزان میباشد و می‌تواند به «آنتی بادی»ها بچسبد.

دانشمندان دانشگاه Davis،«نانوذره»ای کار بردی در حوزه «تشخیص پزشکی» و «آلودگی
سنج محیط زیست» و «تست محتویات غذا» را ساخته‌اند. این «نانوذره» به صورت «تابناک»،«مغناطیسی»
است. ارزان میباشد و می‌تواند به «آنتی بادی»ها بچسبد.
این نانوذره شامل یک هسته مغناطیسی است که به صورت مغناطیسی «تکثیر» می‌شود.
این هسته از جنس «اکسید آهن» و یا از جنس اکسید آهن ، نئودیمیم،کبالت است
که در یک غشاء «اکسید اروپیمی» یا «اکسید گادولینیم» پیچیده می‌شود و زمانی
که با «لیزر» برانگیخته می‌شود، «اروپیم» نوری قرمز رنگ با طول موج ویژه‌ای
را ساطع می‌کند
« نانوذرات»ـ به طریقه «مغناطیسی» آرایش می‌یابند و به صورت «فلوئورسینی»
رهگیری می‌شوند و با سایر بر چسب‌های فلوئورسیتی قابل استفاده است
تابناک بودن «اوروپیم» به صورت «درجا» به صورت یک استاندارد داخلی عمل می‌کند
و اجازه می‌دهد تا محک‌های کمی دقیق تری ساخته شود. این ذرات مستعد پوشش
قطعات کوتاه DNA میباشند و جهت آنالیز ژنتیک بکار گرفته می‌شوند. این
نانوذرات در حوزه شناسائی عوامل، بیوتروریسم کاربری خواهند داشت.