«میان بری» در ساخت «نانو ابزار»، انقلابی در حسگرهای بیولوژیک

راه حل ترتیبی جهت ساخت «نانوسیم»ها بکار گرفته شده است که به مهندسان اجازه می دهد تا آنها را حوزه میکروالکترونیک برای اولین بار، بکاربگیرند.

راه حل ترتیبی جهت ساخت «نانوسیم»ها بکار گرفته شده است که به مهندسان
اجازه می دهد تا آنها را حوزه میکروالکتروتیک برای اولین بار، بکاربگیرند.
این قابلیت در تلفیق با « حساسیت بالا»ی رهگیریهای بیومولکولی سبب انقلاب
در حوزه بیولوژی نقض شناختی کاربردی شده است.
فرایند ساخت مبتنی بر فرایند «آزمون و خطا» و تکنیک «Wet- etch
lithography» و بر روی «ویفر»های تجارتی موسوم به «Silicon- on-insulator»
است.
این «نانوسیم»ها ، پایدار هستند و حساسیت آنها «غیر سانسور کننده» می‌باشد
که آنها را جهت رهگیری و کشف «آنتی بادیها» و مولکولهای مهم بیولوژیکی
مناسب می‌کنند. ویژگی کاربردی این «نانوسیم»ها در استفاده راحت و اجتناب از
خطرات ناشی از اضافه کردن مواد فلوئورسان و رادیو اکتیو است. دیگر ویژگی
این نانوسیم ها در نمایش پیوندهای آنتی‌بادیها است و حس سلولهای ایمنی به
صورت « زنده» و « برخط»، با استفاده از لیمفوسیستهای نوع T می‌باشد.
در بازه‌ای ۱۰ ثانیه‌ای «نانوسیم»، قادر است فعالیت سلول T را به عنوان یک
«اسیدآزاد» به ابزار وصل می‌کند. پایه این حسگرها مبتنی بر رهگیری یونهای
هیدروژن یا «اسیدیته» در محدوده فعالیتهای فیزیولوژکی بدون می‌باشد.
آنالیز نسبی رهگیری سلولهای ایمنی بدن نظیر سلولهایT، ساعتها طول می‌کشد تا
کامل شود. قابلیت تفکیک سلولهای ایمنی بر پایه عملکرد آنها در Label – Free
reagents کلید اساسی موفقیت این ابزار است. این نانو حسگرها جانشین مناسبی
برای ابزارهای الکترونیکی موجود هستند و قادرند به صورت کاملاً انقلابی «تشخیص
پزشکی» را دگرگون کنند. نتایج این پروژه در Natureبه چاپ رسیده است.