«ابرهانی کامب»ها پتانسیلهای بالاتری از نانولوله های کربنی را ارائه می‌کنند

در حالیکه «نانولوله»های ساده، نظیر آنچه که در کابلها و بسته‌ها بکار می‌رود، و از نظر مقاومت مکانیکی و الاستیسیته معروف می‌باشد، آرایش این «نانولوله»ها در قالب سازه‌های «ابرهانی کامبی» سبب رفتار مکانیکی خاصی می‌شود.

در حالیکه «نانولوله»های ساده، نظیر آنچه که در کابلها و بسته‌ها بکار می‌رود،
و از نظر مقاومت مکانیکی و الاستیسیته معروف می‌باشد، آرایش این «نانولوله»ها
در قالب سازه‌های «ابرهانی کامبی» واز تکثیر تناوبی نانولوله‌های کربنی Y-
Junctions و به فرم الگوهای هگزاگونال، سبب رفتار مکانیکی خاصی می‌شود.
خواص ابرسازه‌ها به سبب ساختار خاص پیکربندی آنها است. یک سازه هانی کامبی
نانولوله ای، قادر است فرایند « انتقال نیرو» را بهینه می‌کند.
هر چند ساختار هانی کامبی ممکن است شبیه یک تور ماهیگیری باشد. اما
معیارهای نیروئی که تعیین کننده خواص نانوساختاری می‌باشد کاملاً متفاوت از
رفتار ماکروسکوپی هانی کامب‌ها است. زیرا رفتار نیروهای واندروالس و ترکیب
پیوندها در سطح اتمی رفتار کششی سازه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ابرهانی کامب‌های نانوئی جهت مدلسازی می‌بایستی تابع مدلهای پوسته‌ای و
غشائی در فضای «مکانیک محیط‌های پیوسته» باشد.