رؤیای بیولوژیک؛ خودآرائی نانوساختارهایDNA

فناوری در نهایت می‌کوشد تا هر چیزی از مؤلفه‌های الکترونیکی بسیارکوچک تا ماشین را از طریق الگوبرداری رشته‌های DNA بسازد.

 فناوری در نهایت می‌کوشد تا هر چیزی از مؤلفه‌های الکترونیکی
بسیارکوچک تا ماشین را از طریق الگوبرداری رشته‌های DNA بسازد.
روش ابداع شده جهت خود آرائی بلوک‌های DNA و ذرات طلا، کاملاً منحصر به فرد
و مفید است. به عنوان مثال ، جهت تولید «حمل کننده‌های نانوئی بسیار کوچک»
که در «داروسازی» مستقیم به سلولها از طریق یک سیگنال شیمیائی، مؤثر است.
این روش، مبتنی بر اصلاح و بهبود روشی موسوم به «DNA Origami» است که به
طور خلاصه فرایند «چین‌خوردگی» و «تابندگی» یک رشته دراز DNA از طریق تعداد
زیادی رشته کوتاه موسوم به «Staple DNA» را ارائه می‌کند.