«سوئیچ اتمی»ساخته می‌شود

پژوهشگران پژوهشهایی مقدماتی را آغاز کرده‌اند که نشان می‌دهد می‌توان یک سامانه متنی بر نانولوله‌های کربنی را به عنوان سوئیچ اتمی بکار گرفت.

پژوهشگران پژوهشهایی مقدماتی را آغاز کرده‌اند که نشان می‌دهد می‌توان یک
سامانه متنی بر نانولوله‌های کربنی را به عنوان سوئیچ اتمی بکار گرفت. این
پژوهش بر اساس اصول محاسباتی پیش بینی موقعیت یک مولکول درون یک نانولوله
کربنی استوار است به گونه‌ای که شار جریان الکترونی از آن بگذرد که به
مفهوم یک دروازه الکترونی در مقیاس ملکولی خواهد بود:
درموقعیت اول، دروازه مولکولی باز می‌شود و به جریان اجازه‌ی عبور می‌دهد
در حالیکه در موقعیت دیگر، دروازه بسته می‌شود و جریان را می‌بندد. در یک
مدار سیلیکونی، این دروازه یک مانع اکسید سیلیکونی در ساختار تراشه‌ای است.
در این مدل جدید، موسوم به ORNL،دروازه‌، یک مولکولی کوتاه است که به درون
نانولوله کربنی کپسوله می‌شود و ابعاد آن در حدود یک نانو متر است که سه
مرتبه کوچکتر از یک تراشه‌ی سیلیکونی است.