«نانو پیما»ی مولکولی

پژوهشگران موفق به طراحی مولکولی شده‌اند که در یک مسیر مستقیم بر روی یک سطح صاف می‌تواند حرکت کند. این تیم پژوهشی راهی یافته است که این مولکول بتواند باری را (دو مولکول CO2)را حمل کند.

پژوهشگران موفق به طراحی مولکولی شده‌اند که در یک مسیر مستقیم بر روی یک
سطح صاف می‌تواند حرکت کند. این تیم پژوهشی راهی یافته است که این مولکول
بتواند باری را (دو مولکول CO2) را حمل کند.
و به این ترتیب حمل کننده مولکولی و «نانو پیما» طراحی شده است. این پژوهش
گامی اساسی به سوی درک ماشینهای مولکولی است.(خلق ماشینهای مولکولی در فضای
مکتب «دریکسلر» پیش بینی شده است. در فضای نانو،‌ دو مکتب عمده‌ی تحقیقاتی
مطرح است: مکتب «اسمالی»که معتقد به «بهبود» خواص مواد موجود از رهگذر
فناوری نانو است و مکتب «دریکسلر»که معتقد به «خلق» مواد جدید و ماشینهای
مولکولی در فضای نانو است و به نام «انقلاب نانو»مطرح است.
این آزمایش بستری امن برای انتقال مولکول در فضای نانو خلق کرده است که
پیشاهنگ خلق حاملان مولکولی به منظور ساخت کارخانه‌های مولکولی است. حمل
کننده‌ی مولکولی این آزمایش، بر روی یک سطح مسی حرکت می‌کند. این مولکول می‌تواند
دو مولکول دی‌اکسید کربن را انتخاب و پخش کند و آنها را در یک مسیر مستقیم
حمل کند.الصاق یک مولکول CO2 نیاز به انرژی یک مولکول را برای یک گام
افزایش می‌دهد و یک حامل با دو مولکول CO2 نیازمند ۳ برابر انرژی است.
استفاده از این ماشینها در مقیاس مولکولی ساده، در نهایت راه مناسب و
کارآمدی برای ساخت اشیاء یا ماده‌ی رسانی خواهد بود. این تکنیک شبیه راهی
است که طبیعت انجام می‌دهد. مولکول حامل دی‌اکسید کربن را از روی یک سطح
عبور می‌دهد. در بدن انسان، مولکول هموگلوبین اکسیژن را منتقل می‌کند و
دی‌اکسید کربن را به شش می‌آورد و به ما اجازه می‌دهد تا نفس بکشیم و زنده
بمانیم.