نانو ذرات در خدمت روش های درمانی مبتنی بر اسیدهای نوکلئیک

ساخت مولکول‌های پایدار ،پوشش پذیر هوشمند در مقابل تومورها، حامل اسیدهای نوکلئیک، کلید اصلی در ژن درمانی درحوزه سرطان بودند اکنون این رویا به همت پژوهشگران سوئیسی و ژاپنی به واقعیت پیوست .

ساخت مولکول‌های پایدار ،پوشش پذیر هوشمند در مقابل تومورها، حامل اسیدهای
نوکلئیک، کلید اصلی در ژن درمانی درحوزه سرطان بودند اکنون این رویا به همت
پژوهشگران سوئیسی و ژاپنی به واقعیت پیوست نانو ذرات چربی پایه به منظور
مقید سازی پروتئین سلول سرطانی ، موسوم به Epithelial Cell Adhesion
Molecule یا EpCAM ساخته شدند زمانی که این نانو ذرات سلول سرطانی را احاطه
می‌کنند نانو ذرات سریعاًٌ توسط سلول سرطانی جذب می‌شوند و به محض نفوذ
نانو ذره به درون سلول نانو ذره ANTI SENSE OLIGONUCLEOTIDE را آزاد می‌کند
که تولید دو پروتئین موسوم به bcl – ۲ و bcl – xl را قطع می کند. بدون این
پروتئین‌ها سلول‌ها سرطانی به داروهای ضد سرطان حسایت نشان می دهند.