فناوری نانو علیه سرطان ریه

پژوهشگران با استفاده از تکنیک ژن درمانی به کمک نانو ذرات لیپیدی موفق به کاهش اندازه و تراکم سلول‌های سرطان ریه در موش‌ها به میزان کاهش ۷۵ درصدی تعداد تومورها و ۸۰ درصدی در وزن تومورها شدند.

پژوهشگران با استفاده از تکنیک ژن درمانی به کمک نانو ذرات لیپیدی موفق به
کاهش اندازه و تراکم سلول‌های سرطان ریه در موش‌ها به میزان کاهش ۷۵ درصدی
تعداد تومورها و ۸۰ درصدی در وزن تومورها شدند. ژن‌های پیچیده شده در نانو
ذرات P53( سبب خودکشی سلول‌های سرطانی می شود) و FUS1 (ناکارآمد در اغلب
سرطان‌های ریه) بودند . هر نانو ذره یک پاد و ژن را حمل می‌کرد ترکیب این
ژن‌ها در قالب نانو ذره به میزان موثری کارآمد بود و افقی تازه در ژن
درمانی سرطان ریه گشود.