برگزاری کارگاه روش‌های شناسایی نانوذرات

کارگاه روش‌های شناسایی نانوذرات با هدف آشنایی با روش‌های تهیه نمونه، اهمیت نمونه‌سازی و نحوه آنالیز، در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۵ در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.

کارگاه روش‌های شناسایی نانوذرات با هدف آشنایی با روش‌های تهیه نمونه،
اهمیت نمونه‌سازی و نحوه آنالیز، در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۵ در محل
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد. در ابتدای این دوره آموزشی
دکتر دولتی از گروه مواد دانشگاه صنعتی‌شریف، مطالعه مورفولوژی نانوذرات به
روش میکروسکوپی را تشریح و مروری جامع از روش‌های SEM، TEM، AFM ارائه
کردند. در ادامه کارآموزان در سه گروه در کارگاه‌های زیر شرکت کردند:
۱- کارگاه TEM با عنوان «بررسی سطح مقطع نانوذرات با استفاده از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)»؛
۲- کارگاه AFM با عنوان «شناسایی نانوذرات به‌وسیله دستگاه میکروسکوپ نیروی
اتمی AFM »؛
۳- کارگاه SEM با عنوان «اصول آماده‌سازی نمونه جهت مطالعه مورفولوژی و
تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از دستگاه الکترونی روبشی (SEM)»؛
ارزیابی دوره در پایان دوره از شرکت‌کنندگان در همایش، جهت هر چه بهتر
برگزاری دوره‌های بعدی ارزیابی به عمل آمد و به آنها گواهی شرکت در دوره
ارائه شد.