نانو ذرات پلیمر پتانسیل وسیعی در تهیه واکسن ضد سرطان دارند

با استفاده از یک نانو ذره «زیست تجزیه پذیر»که قادر است به عنوان ابزاری در جهت تسلیم کردن ضایعات سلولهای توموری و پروتئین‌ها به سیستم ایمنی بدن بکار رود، پژوهشگران روش امید بخشی را در جهت ساخت واکسن ضد سرطان یافته‌اند

با استفاده از یک نانو ذره «زیست تجزیه پذیر»که قادر است به عنوان ابزاری
در جهت تسلیم کردن ضایعات سلولهای توموری و پروتئین‌ها به سیستم ایمنی بدن
بکار رود، پژوهشگران روش امید بخشی را در جهت ساخت واکسن ضد سرطان یافته‌اند.
به منظور نانوذراتی که منجر به تحریک سیستم ایمنی بدن با پاتن‌های تومور می‌شوند
پژوهشگران پروتئین مزدوج ملانوما موسوم gp100 را به صورت کپسول در آوردند و
به موشها تزریق کردند، پاسخ معنی دار سیستم ایمنی بدن موشها، پاسخ عملی
قاطعی جهت ساخت ایمنی‌سازهای ضد تومور بود. پژوهشگران فرمولاسیونی نانوذر‌ه‌ای
از پروتئین استخراجی از ملانومای سلولهای B16 ساختند که نتایج سایر محققان
نشان می‌داد که پاسخ مناسبی را ایجاد نمی‌کرد، اما نتایج این آزمایش شگفت‌انگیز
و قابل توجه بود:
از یک سو، ایمنی‌سازی با فرمولاسیون «نانو ذره/ B16» به تنهایی رشد تومورها
را تحریک ‌کرد و از سوی دیگر ایمنی‌سازی با سلولهای دندریتیک بارگذاری شده
نانو ذرات بالاترین حفاظت را در مقابل ایجاد تومورهای B16 ایجاد کرد. نتایج
این ازمایش ترکیبی از کپسوله کردن نانو ذره و بارگذاری سلول دندریتیک راجهت
ساخت واکسن واکسن ضد سرطان پیشنهاد می‌کند.