نانو برچسب‌های DNA

پژوهشگران موفق به ترکیب مولکول‌‌های فلوئورسان درخشان با الگوهای نانوسازه‌ای DNA شده‌اند که سبب ظهور برچسب‌های فلوئورسان نانوئی شده اند.

پژوهشگران موفق به ترکیب مولکول‌‌های فلوئورسان درخشان با الگوهای نانوسازه‌ای
DNA شده‌اند که سبب ظهور برچسب‌های فلوئورسان نانوئی شده اند. این برچسب‌ها
در مطالعه واکنش های بیوشیمیایی و شیمیایی بنیادین در یک مولکول ساده یا
مولکول ها بکار می رود.
این پیشرفت، دقت روشهای آسیب‌شناسی بر پایه تصویرنگاری فلوئورسانی را
افزایش داده است و تکنیک‌های رهگیری میزان موثر بودن درمان را به صورت
انقلابی دگرگون کرده است.