استفاده از نانو مغناطیس در جهت ارتقاء تصویرنگاری پزشکی

نانو مغناطیس ها در شکل مولکول های محتوی آهن جهت بهبود فرآیند تشخیص بافت‌های سالم از بیمار در MRI‌ ، بکار خواهند رفت.

نانو مغناطیس ها در شکل مولکول های محتوی آهن جهت بهبود فرآیند تشخیص بافت‌های
سالم از بیمار در MRI‌ ، بکار خواهند رفت. این نانو مغناطیس‌ها بعنوان «عامل
کنتراست» در این فرآیند بکار گیری می‌شوند این مغناطیس‌های محتوی آهن فقط
دو نانو متر پهنا دارند، محلول در آب می‌باشند و در عکس‌های غیر پزشکی MRI
، کنتراست مناسبی را ایجاد کرده‌آند نانو مغناطیس‌های مغناطیسی گروه جدیدی
از عوامل کنتراست ساز می باشند که دارای فوایدی نظیر« تطبیق‌پذیری» در
طراحی بر روی مولفه‌های سامانه‌های موجود می باشند. این عوامل به منظور
شفاف سازی بافت‌ها در جهت متمایز سازی بافت‌های سالم و بیمار بکار گرفته می‌شوند.
پژوهشگران کمی‌سازهای ، جدیدی را در این حوزه تعریف کرده‌اند که آن را قادر
می سازد تا «تجزیه مولکولی» و خواص مغناطیسی این نانو مغناطیس‌‌ها را بر
حسب تغیرات ترکیبی آن‌ها مشاهده کنند و از این رو مقدمات لازم برای ورود به
فضای مغناطیسی و کمی‌سازی را فراهم نمایند.
رنگدانه‌های تزریقی که در حال حاضر در فرآیند MRI بکار گرفته می شود بر دو
نوع است :
یون‌های مغناطیسی که خواص هسته‌ای هیدروژن را در آب دگرگون می‌کنند و دارای
سهولت در طراحی می باشند ولی فاقد کنتراست مطلوب پزشکان است، گروه دوم ذرات
اتمی یا کریستال‌ها را احاطه می‌کنند، درحالیکه خواص میدان‌های مغناطیسی را
دگرگون می‌کنند و دامنه تغییرات کنتراست آن‌ها در نواحی بزرگتر متنوع تر
است اما از نظر طراحی مهندسی مشکل است و کنترل خواص مغناطیسی ذرات نیز مشکل
است از این رو نانو مغناطیسی در جهت بوجود آوردن حداکثر سازگاری و بالاترین
کنتراست مناسبند همچنین این مواد می‌توانند به عنوان مواد هوشمند ، به گونه‌ای
که به هنگام ارتباط با مولکول هدف فعال شوند، بکار گرفته شوند. غیر سمی
بودن این مواد از دیگر مزیت‌های این مواد می باشد.