آیا نانو لوله می‌تواند به عنوان یک نانو سرنگ عمل کند؟

پزوهشگران «دانشگاه لندن» نشان دادند که نانولوله‌هائی که به طریق شیمیایی اصلاح شوند با تنوع گروه‌های عملگر بیوشیمیایی قادرند تا در محدوده وسیعی از انواع سلول وارد شوند بدون آن‌که سبب مرگ سلول شوند.

پژوهشگران «دانشگاه لندن» نشان دادند که نانولوله‌هائی که به طریق شیمیایی اصلاح شوند با تنوع گروه‌های عملگر بیوشیمیایی قادرند تا در محدوده وسیعی از انواع سلول وارد شوند بدون آن‌که سبب مرگ سلول شوند.
این تیم پژوهشی در جستجوی شناخت مکانیزم‌های بر هم کنشی این نانو سرنگ پیشنهادی با انواع ویژه‌ای از سلول جهت مطالعات «سم شناسی» می باشد. این کار پژوهشی که درNature nanotechnology به چاپ رسید همکاری مشترک پژوهشگران دانشگاه لندن و پژوهشگران CNRS فرانسه است.