نانو کابل‌هائی با قابلیت تبدیل نور به الکتریسیته

مشابهت در عملکرد و اندازه این نانوکابل ها با آنتن هائی که باکتریها برای فتوسنتز به کار می‌گیرند پژوهشگران را به ساخت این نانو کابل ها امیدوار کرده است نانو ساختارهای هادی نور تا ابعاد چند میکرو متر ساخته شده‌اند.

مشابهت در عملکرد و اندازه این نانوکابل ها با آنتن هائی که باکتریها برای فتوسنتز به کار می‌گیرند پژوهشگران را به ساخت این نانو کابل ها امیدوار کرده است نانو ساختارهای هادی نور تا ابعاد چند میکرو متر ساخته شده‌اند.
اما این نانو ساختارها قادر به فعال سازی جریان از طریق لایه خارجی نانو ساختار (تری نیتر و فلوئورین )نمی باشند. ساخت نمونه مهندسی این نانو کابلها در میکرو ماشین‌ها و روبات‌های نانوئی مفید خواهد بود.