ژن درمانی چشم با استفاده از نانو ذرات DNA

چشم یک انتخاب مناسب جهت ژن درمانی به سبب درک سیستم ایمنی آن و ژن‌های بیماری ساز آن شمرده می شود.

چشم یک انتخاب مناسب جهت ژن درمانی به سبب درک سیستم ایمنی آن و ژن‌های بیماری ساز
آن شمرده می شود.
پژوهشگران، کارآمدی نانو ذراتDNA فشرده شده را به عنوان یک سامانه جهت انتقال ژن
غیر ویروسی به بافت‌های چشم مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه این که این سامانه در
آزمایشات کلینیکی موثر و ایمن بود و هیچ محدودیتی بر روی پلاسمید نداشت و موجب
تحریک سامانه ایمنی نشد و به شدت متمرکز بود. این تکنیک قابل اعمال بر سایر بافت‌های
چشم نظیر زیر ساخت‌‌های شبکیه و گیرنده‌های نوری است.