ساخت نانو ذرات با اثر ضدچروک

پژوهشگران به تکنیک ساخت نانو ذرات ضد چروک در حد تولید لایه نازک دست یافتند .

پژوهشگران به تکنیک ساخت نانو ذرات ضد چروک در حد تولید لایه نازک دست یافتند این
تکنیک جهشی موثر در حوزه نانو الکترونیک کاربردی مواد محافظ پوست بوجود آورده است
این تکنیک اکنون به صورت کنترل پذیر درآمده است. مهندسی نانو ابزارهای الکتریکی را
میسر کرده است.